Profiterol Mix

Profiterol Mix for the easy production of profiterols.

  • Versatile

  • Easy to use

  • High Quality

Bakery Premixes

Profiterol Mix for the easy production of profiterols, eclairs and chox a la creme.

Powder Premixes